Financieel- administratief beheer | Parkmanagement

De contributie van de leden kan via ons systeem automatisch worden geïncasseerd op basis van vooraf ingestelde parameters (zoals breukdelen, bijdrage per m2 BVO, vaste periodieke bedragen) en termijnen. Indien incasso niet wenselijk is zullen periodiek facturen worden verzonden. De volledige (financiële) administratie wordt vanuit onze software verzorgd, waarbij u regelmatig informatie ontvangt en hiermee exact weet waar u staat.

Wat bieden wij u:

  • Het verzorgen van de gehele financiële administratie;
  • Het actueel houden van de debiteuren- en crediteurenadministratie;
  • Het incasseren van de periodieke bijdragen van de leden;
  • Vanuit de financiële administratie verzorgen wij voor u een periodieke rapportage;
  • Het opstellen van de jaarrekening, inclusief balans, exploitatie, toelichtingen en uitgangspunten;
  • Het opstellen van een specificatie van de reserveringen en afschrijvingen;
  • Het desgewenst per eigenaar of per periode specificeren van de betaalde bedragen;
  • Bij geconstateerde structurele afwijkingen op de jaarbegroting en het jaarplan beheer- en onderhoud geven wij u advies geven inzake de benodigde hoogte van de servicekosten;
  • Het verzorgen van de periodieke BTW-aangiften en –betalingen en het eventueel opstellen en indienen van bezwaarschriften.