Vastgoedmanagement

Als vastgoedeigenaar, vastgoedmanager of fondsbeheerder wilt u beschikken over de juiste managementinformatie waarop u uw vastgoedbeslissingen kunt baseren. Inzicht hebben in uw verplichtingen als gebouweigenaar en de prestaties kennen van uw portefeuille of een solitair object zijn hierbij belangrijk. Vanuit het vastgoedmanagement wilt u een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen omtrent het realiseren, aankopen of afstoten van een vastgoedobject. Daarvoor is het noodzakelijk dat goed inzicht wordt verkregen in de kosten, opbrengsten en het rendement van het object gedurende de gehele levensduur hiervan. Met een financiële analyse van de alternatieven helpen wij de vastgoedmanager deze vragen te beantwoorden. Met het uitbesteden van het vastgoedmanagement aan Park concepts® heeft u volledig inzicht in uw vastgoed. Wij kijken niet alleen naar de investeringskosten, maar uiteraard ook naar de exploitatiekosten, liquiditeitsprognoses en rendementen.

Het behouden van kwaliteit en aantrekkingskracht

Het is belangrijk om een solide onderhoudsplanning voor uw vastgoed te maken, zodat dit vastgoed kwalitatief op niveau blijft.  Deze wordt onder meer gebaseerd op de afspraken in de huurovereenkomst die tussen verhuurder en huurder is aangegaan. Bij de aankoop van bestaand vastgoed is het aan te raden vooraf de onderhoudssituatie te bepalen aan de hand van een conditiemeting van het pand, omdat  achterstallig onderhoud aanwezig kan zijn.
Bij kortlopende huurcontracten of vrijgekomen panden is het belangrijk dat de vastgoedeigenaar of vastgoedmanager goed inzicht heeft in het marktperspectief van het betreffende pand. Een (concurrentie)analyse van de locatie, omgeving, kwaliteiten van het pand en met name ook de mogelijkheden binnen de doelgroep geeft meer inzicht het marktperspectief. 

Wat bieden wij u:

 • Voor het en -beheer maken gebruik van een integraal beheersysteem waarin alle informatie per object wordt opgeslagen. De opdrachtgever krijgt periodiek rapportages over de status;
 • De informatievoorziening is asset georiënteerd. Alle informatie over de assets is digitaal beschikbaar, zodat de opdrachtgever beschikt over de benodigde stuurinformatie en achtergrondinformatie. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het beschikbaar hebben van gegevens voor analyse en optimalisatie en efficiency-verhoging;
 • Desgewenst kunnen huren via dit systeem worden geïncasseerd;
 • Wij stellen per object een exploitatiemodel op, mede gebaseerd op de looptijd van de huurovereenkomsten;
 • Vanuit dit exploitatiemodel doen wij optimalisatievoorstellen, zodat het vastgoed of de portefeuille optimaal kan renderen;
 • Vanuit risicomanagement wordt onder meer gekeken naar de exploitatie van de huurder, maar ook naar de gewenste staat van het onderhoud en kunnen wij op basis hiervan scenario’s opzetten;
 • Wij werken zoveel mogelijk op basis van prestatiemanagement. Wij meten periodiek de ontwikkelingen en vergelijken de realisatie met het exploitatiemodel. Wij signaleren afwijkingen en doen voorstellen voor bijsturing;
 • Budgettering voor het vindt zoveel als mogelijk plaats op basis van prestatie, risico en kosten;
 • Het benoemen van de (financiële) doelen van het fonds, mede geformuleerd in termen van prestatie, risico en kosten;
 • Wij leveren u informatie aan voor het bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouwinvesteringen, vanaf de planvorming tot aan de sloop;
 • Bij nieuwe ontwikkelingen adviseren wij u over het levensloop bestendig ontwikkelen van dergelijke objecten, zodat de eventuele investeringen bij wijziging van huurder of functie zo beperkt mogelijk blijven;
 • Het verkrijgen van een goede specificatie voor nieuwbouw;
 • Het prioriteren van budgetten over de gehele levenscyclus van de totale portefeuille;
 • Inzicht in kosten versus risico’s en hiermee onderbouwde keuzes kunnen maken;
 • Het snel inzichtelijk kunnen maken van consequenties van voorstellen;
 • Onderbouwde verantwoording kunnen afleggen omtrent keuzes intern en extern (bestuur, maatschappij, partners);
 • Na het uitbesteden van uw vastgoedmanagement, kunnen wij vanuit onze ervaring proactief anticiperen op toekomstige situaties.