Bestuursondersteuning | VvE Beheer

Vanuit Park concepts® wordt het Bestuur van de VvE ondersteund bij tal van bestuurlijke aangelegenheden. Met het Bestuur bereiden wij de bestuursvergaderingen voor, stemmen de te bespreken onderwerpen af en zorgen voor het opstellen en versturen van de uitnodigingen, agenda’s en het maken van de verslagen van de Bestuursvergadering. Wij verzorgen voor het Bestuur de diverse acties en besluiten en verzorgen tevens de communicatie naar de leden. Ruim voor de vergadering wordt jaarlijks de concept-jaarrekening met het Bestuur besproken en bij instemming van het Bestuur wordt deze bij de uitnodiging voor de vergadering verzonden aan de leden. Periodiek informeren wij het Bestuur over de ontwikkelingen en voortgang van de uitgezette acties.

Wij bieden wij u:

  • Het bijhouden van het register van de leden, de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand;
  • Het in overleg met het Bestuur organiseren van jaarlijks de (algemene leden)vergadering en het verzorgen van bijbehorende correspondentie zoals uitnodigingen, agenda(-stukken), volmachten, presentielijsten, notulen etc. Ook organiseren wij in overleg de locatie voor de vergadering;
  • Het in overleg met het Bestuur organiseren van de bestuursvergaderingen, het verzorgen van bijbehorende correspondentie zoals uitnodigingen en agenda(-stukken) en het vervaardigen van de notulen;
  • Het organiseren van de uitvoering van de acties en door de vergadering of het Bestuur genomen besluiten;
  • Het behandelen en voor het Bestuur voorbereiden van inkomende correspondentie.