Over ons

Park concepts® is de landelijke organisatie die op een integrale wijze de eigenaars, gebruikers en (gebieds)ontwikkelaars van vastgoed(locaties) op strategisch, tactisch en operationeel niveau adviseert, faciliteert en ontzorgt, waardoor deze locaties en het vastgoed duurzaam op niveau blijven en rendementen hoog blijven of verbeteren.

Het ontstaan van Park concepts®

Vanuit jarenlange ervaring met bedrijventerreinen, kantoorlocaties, facilitaire dienstverlening, vastgoedontwikkeling en het beheer hiervan is onderzocht op welke wijze de ontstane negatieve spiraal op werklocaties kan worden omgezet naar positieve energie, waarbij tevens aan de gewijzigde hoogwaardige klantvraag van de gebruikers op de locatie kan worden voldaan.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat veel werklocaties fors zijn verouderd en dat, door het ontbreken van de nodige sturing en hulpmiddelen om ingrepen te kunnen doen in deze negatieve spiraal, de leegloop op deze terreinen schrikbarend hoog is geweest. Daarbij bleek onder meer dat verhuurders en huurders elkaar nauwelijks kenden. We zien dat de maatschappij snel aan het veranderen is. Generaties XYZ hebben duidelijk andere wensen dan voorheen te doen gebruikelijk was en door de goede bereikbaarheid via smartphones, het digitale tijdperk en door files is het werken wezenlijk aan het veranderen. Werken en privé zijn niet meer strikt gescheiden van elkaar, maar lopen steeds meer door elkaar. Door de veranderende woonwensen en de noodzaak om te verduurzamen, verandert de komende jaren ook onze woonomgeving fors. Park concepts® heeft zich de afgelopen jaren in deze tendensen verdiept en heeft voor de negatieve knelpunten positieve concepten ontwikkeld. Ter voorkoming van de  negatieve historische aspecten én voor de nieuwe wensen zijn diensten en producten ontwikkeld, waarmee een duurzaam en aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat ontstaat en blijft bestaan.

Onze visie

Om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van vastgoedlocaties en -portefeuilles op niveau te houden en vastgoed dus duurzaam te exploiteren, zal assetmanagement, naast het eigenaarsbeleid, tevens rekening moeten houden met het belang van de locatie, de huurders en de gebruikers.
Assetmanagement verschuift van portfolio naar locatie en vindt plaats in samenhang met een integrale aanpak en op maatschappelijk verantwoorde wijze, waarbij de belanghebbenden worden ontzorgd ten aanzien van alle mogelijke faciliteiten. Hierdoor ontstaat een nieuwe besturing op het asset. Park concepts® is deze nieuwe besturing.

Onze filosofie

"‘s Morgens naar je werk reizen, je kind reist ook mee, omdat je hem naar de kinderopvang pal naast je werk kan brengen, je auto tussendoor even naar de garage brengen, laten wassen en vol laten tanken, in de pauze op kantoor je boodschappen bestellen, die later voor je klaar staan. ‘s Avonds in omgekeerde volgorde weer naar huis. Thuisgekomen kan je ontspannen of leuke dingen doen: de acties uit je praktische actielijstje zijn tussendoor prima geregeld."

Waar we goed in zijn

Park concepts® pakt locaties en vastgoed aan vanuit een integrale visie op ontwikkeling, beheer en gebruik. Hierbij wordt vooral gekeken naar de vraag van de eindgebruiker. Voorzieningen en diensten kunnen vaak integraler worden aangeboden dan aanvankelijk wordt gedacht, denk hier bijvoorbeeld aan collectieve inkoop, afvalinzameling, beveiliging, onderhoud en mobiliteit. Zo kunnen gebruikers met onze mobiliteitskaart ook afrekenen bij het tanken of bij de horecavoorzieningen. Met onze totaalaanpak wordt voor elke locatie specifiek maatwerk gecreëerd en extra gemak geboden. Deze integrale aanpak vormt een unique selling point voor de locatie of het vastgoed en kent vele voordelen. Er is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht!

Onze missie

Onze totaalaanpak creëert verbinding tussen aanbieders van diensten, beleggers, eigenaren, huurders én gebruikers. Hier willen wij een aantal dingen mee bereiken:

  • Integraal en gezamenlijk werken vanuit transparantie en partnership;
  • Vastgoed en locaties op niveau brengen én houden met de gewenste uitstraling;
  • Duurzaamheid en aantrekkelijkheid;
  • Inzet van kennis en kunde optimaliseren, waardoor de meest efficiënte en integrale oplossingen worden gerealiseerd ten gunste van gebiedsontwikkelaars, beleggers, eigenaars, gebruikers en huurders;
  • Een kwaliteitsslag met aanzienlijke verbetering van de dienstverlening en het bieden van geheel nieuwe, integrale diensten voor alle doel­groepen;
  • Gezamenlijk werken aan een duurzame, aantrekkelijke en optimale woon- en werkomgeving waardoor huren op niveau blijven en worden gecontinueerd, klanten op het gewenste niveau worden ontvangen en medewerkers plezierig werken. Dit kan natuurlijk ook herbestemmen en transformeren of zelfs amoveren van vastgoed betekenen.