Technisch beheer en onderhoud | Vastgoedbeheer

Uiteraard voeren wij alle activiteiten uit die nodig zijn om het vastgoed op het vooraf afgesproken kwaliteitsniveau te houden of te brengen. Op basis van het (op te stellen) meerjarenonderhoudsplan stellen wij een jaarplan met bijbehorende begroting op welke wij periodiek met de vastgoedeigenaar. Het jaarplan dient als uitgangspunt voor de op te dragen werkzaamheden voor het betreffende jaar. Bij de verstrekte opdrachten zullen betaalschema’s en betaalcriteria onderdeel uitmaken. Op basis van de geleverde prestatie, welke door ons zal worden gecontroleerd, zullen facturen betaalbaar worden gesteld.
Hierbij zullen wij namens opdrachtgever onderhoudsopdrachten verstrekken tot een hiervoor vooraf overeengekomen bedrag. Bij hogere kosten zal vooraf afstemming plaatsvinden, tenzij het een spoedeisend karakter heeft. In deze gevallen is de vastgoedmanager gemachtigd tot het treffen van de noodzakelijke maatregelen en het verstrekken van de hiervoor noodzakelijke opdrachten. U wordt hierbij uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Daar waar het garantiezaken betreft, zullen wij deze voor u oppakken en betreffende partijen aanspreken om tot correcte afwikkeling te komen. Wij zijn het dagelijks aanspreekpunt voor leveranciers (uitvoering van hun opdrachten), de afwikkeling van schades, verzekeringsclaims en overige aspecten.

Wat bieden wij u:

  • Opstellen jaarplan met begroting;
  • De geaccordeerde planning wordt in het systeem gezet, inclusief  taken en signaleringen;
  • De budgetplanning voor het betreffende jaar wordt opgesteld;
  • Tekeningen, foto’s, technische gegevens, opdrachten en overige informatie worden, na verkrijging hiervan, digitaal door ons beheerd en up to date gehouden;
  • Selecteren van leveranciers, offertevorming, offertevergelijk,  en onderhandeling waarna formele opdrachten worden versterkt, inclusief lever- en betaalcondities;
  • Controle op de uitvoering van de werkzaamheden;
  • Beoordeling ingediende facturen en bij akkoord en eventueel na instemming van u worden de facturen betaalbaar gesteld;
  • Op basis van de technische staat van het object en de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden wordt de jaarplanning jaarlijks geactualiseerd.